Het Strategisch Plan werd in 2020 opgestart. We hopen in 2024 een voorkeursalternatief aan de Vlaamse Regering voor te leggen. Bekijk hieronder het volledige stappenplan.

Het startpunt: het ambitiedocument

In het najaar van 2020 werkten we, na overleg met verschillende actoren zoals steden en gemeenten, waterbeheerders, beleidsmakers, middenveldorganisaties en actiegroepen, een ‘ambitiedocument af. Dit document bevat een samenvatting van de probleemzones en uitdagingen in de Dendervallei, de missie van het Strategisch Plan en vijf scherpe, gedetailleerde ambities of subdoelstellingen. Zo vormt dit document het kompas dat richting geeft aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Op 8 juni 2021 ondertekenden de 9 Dendergemeenten en de partners dit ambitiedocument.

 

Stap 2: ideeën verzamelen & in dialoog gaan

Eind 2020 werkten we een aantal mogelijke scenario’s uit voor plekken waar wateroverlast een probleem is of kan wordenIn januari 2021 stelden we die mogelijke scenario’s aan jou voor. Via infoborden langs de fietsknooppunten in de Dendervallei ontdekte je welke oplossingen er mogelijk zijn én kon je jouw mening en ideeën delen via een online vragenlijst. De belangrijkste resultaten van deze bevraging koppelden we begin maart naar jou terug (ontdek ze hier). Eind juni 2021 vertelden onze experts je alles over mogelijke oplossingen tijdens infomarkten in Geraardsbergen, Denderleeuw en Aalst. Je kon er jouw ideeën en suggesties meegeven. 

Processchema Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei

Stap 3: alternatieven samenstellen

Op basis van de input uit stap 2 werkten we in 2021 samen met de steden en gemeenten en andere actoren mogelijke ‘alternatieven‘ uit. Dat zijn een aantal combinaties van maatregelen om onze doelstellingen te bereiken. Een ‘alternatief’ stelt dus een combinatie van maatregelen verspreid over de Dendervallei voor. Ook inwoners van de Dendervallei hebben hun mening kunnen geven tijdens verschillende participatiemomenten. We bundelden de alternatieven in een nota.

Stap 4: voorbereiding onderzoek en publieke raadpleging

 In de eerste helft van 2022 bekijken we hoe we de alternatieven kunnen onderzoeken en beoordelen, want meten is weten. We denken daarbij niet alleen aan het effect op wateroverlast en waterschaarste. We denken ook aan de milieueffecten en de meerwaarde op economisch, sociaal, ecologisch, … vlak. De verschillende alternatieven, de types onderzoeken, hoe we die gaan uitvoeren en hoe we de alternatieven daarna zullen beoordelen, bundelen we in een onderzoeksnota. In het najaar van 2022 stellen we deze onderzoeksnota aan je voor. We geven je daarbij graag een woordje uitleg. Vervolgens krijg je de kans om jouw feedback mee te geven.

Stap 5: onderzoek en afweging + voorkeursalternatief

In 2023 starten we met de onderzoeks-en afwegingsfase. Op basis van de analyses wegen we de effecten van elk alternatief af en kiezen we in overleg voor een “voorkeursalternatief“. Dat leggen we in 2024 voor aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring. Vervolgens kan de concrete uitrol van de maatregelen uit het voorkeursalternatief opgestart worden.*

* Let op! Dit betekent niet dat er tot dan geen maatregelen kunnen uitgevoerd worden. Maatregelen die weinig effect hebben op andere beslissingen en die snel en gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden, kunnen al vroeger uitgevoerd worden.

Er beweegt al heel wat in de Dendervallei. Ontdek hier alle lopende projecten om wateroverlast aan te pakken.