Het Strategisch Plan werd in 2020 opgestart. We hopen in 2024 een voorkeursalternatief aan de Vlaamse Regering voor te leggen. Bekijk hieronder het volledige stappenplan.

Het startpunt: het ambitiedocument

In het najaar van 2020 werkten we, na overleg met verschillende actoren zoals steden en gemeenten, waterbeheerders, beleidsmakers, middenveldorganisaties en actiegroepen, een ‘ambitiedocument af. Dit document bevat een samenvatting van de probleemzones en uitdagingen in de Dendervallei, de missie van het Strategisch Plan en vijf scherpe, gedetailleerde ambities of subdoelstellingen. Zo vormt dit document het kompas dat richting geeft aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Op 8 juni 2021 ondertekenden de 9 Dendergemeenten en de partners dit ambitiedocument.

 

Stap 2: ideeën verzamelen & in dialoog gaan

Eind 2020 werkten we enkele ‘bouwstenen’ of basisprincipes uit om wateroverlast in de Dendervallei aan te pakken. Bijvoorbeeld het versterken van woonkernen met dijken of het opnieuw overstroombaar maken van de vallei door geïsoleerde woningen weg te nemen. Een overzicht van de verschillende bouwstenen en de plekken waar ze kunnen toegepast worden, vind je in de bouwstenennotaIn januari 2021 kon je op verschillende locaties langs de Dender op infopanelen zien welke bouwstenen daar mogelijk zijn. Per locatie waren minstens twee scenario’s mogelijk. We verzamelden heel wat meningen en ideeën via een online vragenlijst. De belangrijkste resultaten van deze bevraging koppelden we begin maart naar jou terug (ontdek ze hier). De bouwstenen vormden de basis voor de ‘alternatieven’ (zie verder).

Processchema Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei

Stap 3: alternatieven samenstellen

Op basis van de input uit stap 2 werkten we in 2021 samen met de steden en gemeenten en andere actoren mogelijke ‘alternatieven‘ uit. Elk alternatief bestaat uit een combinatie van maatregelen (of lokaal toegepaste bouwstenen), waarmee we onze doelstellingen willen bereiken. Zo’n alternatief bevat dus maatregelen die op verschillende plaatsen in de Dendervallei genomen kunnen worden. Ook inwoners van de Dendervallei hebben hun mening kunnen geven tijdens verschillende participatiemomenten. We bundelden de alternatieven in een nota.

Stap 4: voorbereiding onderzoek en publieke raadpleging

In de eerste helft van 2022 bekijken we hoe we de alternatieven kunnen onderzoeken en beoordelen, want meten is weten. We brengen niet alleen het effect op wateroverlast en waterschaarste in beeld, maar ook de milieueffecten en de meerwaarden op economisch, sociaal en ecologisch vlak. De verschillende alternatieven, de types onderzoeken en de aanpak om die onderzoeken uit te voeren en de alternatieven te beoordelen, bundelen we in een onderzoeksnota. In november 2022 stelden we deze onderzoeksnota aan inwoners van de Dendervallei voor via infomarkten en infosessies. Tot en met 8 januari 2023 kon je feedback geven op deze onderzoeksnota.

Bij het Strategisch Plan hoort ook een milieueffectenrapport (MER-onderzoek). Dat is een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van elk alternatief op het milieu. Wil je je graag verdiepen in hoe we zo’n milieueffectenrapportage uitvoeren en heb je nog opmerkingen bij de gebruikte methodiek? Je kunt ze nu ook inkijken bij jouw gemeente of op deze website. Nog tot 4 februari 2023 kan je feedback geven. 

 

Stap 5: onderzoek en afweging + voorkeursalternatief

In 2023 starten we met de onderzoeks-en afwegingsfase. Op basis van de analyses wegen we de effecten van elk alternatief af en kiezen we in overleg voor een “voorkeursalternatief“. Dat leggen we in 2024 voor aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring. Vervolgens kan de concrete uitrol van de maatregelen uit het voorkeursalternatief opgestart worden.*

* Let op! Dit betekent niet dat er tot dan geen maatregelen kunnen uitgevoerd worden. Maatregelen die weinig effect hebben op andere beslissingen en die snel en gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden, kunnen al vroeger uitgevoerd worden.

Er beweegt al heel wat in de Dendervallei. Ontdek hier alle lopende projecten om wateroverlast aan te pakken.