Het proces

Het startpunt: het ambitiedocument

In het najaar van 2020 werkten we, na overleg met verschillende actoren zoals steden en gemeenten, waterbeheerders, beleidsmakers, middenveldorganisaties en actiegroepen, een ‘ambitiedocument af. Dit document bevat een samenvatting van de probleemzones en uitdagingen in de Dendervallei, de missie van het Strategisch Plan en vijf scherpe, gedetailleerde ambities of subdoelstellingen. Zo vormt dit document het kompas dat richting geeft aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Op 8 juni 2021 ondertekenden de 9 Dendergemeenten en de partners dit ambitiedocument.

 

Stap 2: ideeën verzamelen & in dialoog gaan

Eind 2020 werkten we een aantal mogelijke scenario’s uit voor plekken waar wateroverlast een probleem is of kan wordenIn januari 2021 stelden we die mogelijke scenario’s aan jou voor. Via infoborden langs de fietsknooppunten in de Dendervallei ontdekte je welke oplossingen er mogelijk zijn én kon je jouw mening en ideeën delen via een online vragenlijst. De belangrijkste resultaten van deze bevraging koppelden we begin maart naar jou terug (ontdek ze hier). Eind juni 2021 vertelden onze experts je alles over mogelijke oplossingen tijdens infomarkten in Geraardsbergen, Denderleeuw en Aalst. Je kon er jouw ideeën en suggesties meegeven. 

Waar staan we nu_Ruimte voor Water

En daarna?

Op basis van de input uit stap 2 werken we in 2021 samen met de steden en gemeenten en andere actoren mogelijke ‘alternatieven‘ uit. Dat zijn een aantal combinaties van maatregelen om onze doelstellingen te bereiken. Een ‘alternatief’ stelt dus een combinatie van maatregelen, verspreid over de Dendervallei, voor. We bundelen de alternatieven in een nota, die eind 2021 af zal zijn. 

Om het effect van de alternatieven te meten, starten we in 2022 verschillende analyses en een strategisch milieueffectenrapport (MER) op. Want meten is weten. We bekijken niet alleen het effect op wateroverlast en waterschaarste, maar ook de meerwaarde op economisch, sociaal, ecologisch,… vlak.

Op basis van die analyses wegen we de effecten van elk alternatief af en kiezen we in overleg voor een “voorkeursalternatief“. Dat leggen we in 2023 voor aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring.

Vervolgens kan de concrete uitrol van de maatregelen uit het “voorkeursalternatief” opgestart worden.*

* Let op! Dit betekent niet dat er tot dan geen maatregelen kunnen uitgevoerd worden. Maatregelen die weinig effect hebben op andere beslissingen en die snel en gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden, kunnen al vroeger uitgevoerd worden. 

Er beweegt al heel wat in de Dendervallei. Ontdek hier alle lopende projecten om wateroverlast aan te pakken.

Zit je nog met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.