Het startpunt: het ambitiedocument

In het najaar van 2020 werkten we, na overleg met verschillende actoren zoals steden en gemeenten, waterbeheerders, beleidsmakers, middenveldorganisaties en actiegroepen, een ‘ambitiedocument af. Dit document bevat een samenvatting van de probleemzones en uitdagingen in de Dendervallei, de missie van het Strategisch Plan en vijf scherpe, gedetailleerde ambities of subdoelstellingen. Zo vormt dit document het kompas dat richting geeft aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. 

Stap 2: ideeën verzamelen & in dialoog gaan

In de afgelopen maanden werkten we een aantal mogelijke scenario’s uit voor plekken waar wateroverlast een probleem is of kan wordenVan januari 2021 stelden we die mogelijke scenario’s aan jou voor. Via infoborden langs de fietsknooppunten in de Dendervallei ontdekte je welke oplossingen er mogelijk zijn én kon je jouw mening en ideeën delen via een online vragenlijst. De belangrijkste resultaten van deze bevraging koppelden we begin maart naar jou terug (ontdek ze hier). Eind juni 2021 vertelden onze experts je alles over mogelijke oplossingen via verschillende infomarkten in Geraardsbergen, Denderleeuw en Aalst. Met deze input gaan wij nu aan de slag.

Waar staan we nu_Ruimte voor Water

En daarna?

Op basis van de input uit de infomarkten werken we samen met de steden en gemeenten en andere actoren mogelijke ‘alternatieven‘ uit. Dat zijn enkele verschillende combinaties van maatregelen om onze doelstellingen te bereiken. 

Om het effect van de alternatieven te meten, starten we vervolgens verschillende analyses en een strategisch milieueffectenrapport (MER) op. Want meten is weten. We bekijken niet alleen het effect op wateroverlast en waterschaarste, maar ook de meerwaarde op economisch, sociaal, ecologisch,… vlak.

Op basis van die analyses wegen we de effecten van elk alternatief af en kiezen we in overleg voor een “voorkeursalternatief“. Dat leggen we voor aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring.

Vervolgens kan de concrete uitrol van de maatregelen uit het “voorkeursalternatief” opgestart worden.*

* Let op! Dit betekent niet dat er tot dan geen maatregelen kunnen uitgevoerd worden. Maatregelen die weinig effect hebben op andere beslissingen en die snel en gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden, kunnen al vroeger uitgevoerd worden. 

Er beweegt al heel wat in de Dendervallei. Ontdek hier alle lopende projecten om wateroverlast aan te pakken.