Het Strategisch Plan werd in 2020 opgestart, maar werd voorafgegaan door een uitgebreide verkenningsfase. De opmaak van het Strategisch Plan zelf noemen we de ‘onderzoeksfase’. Deze fase eindigt met de goedkeuring van het voorkeursalternatief door de Vlaamse Regering in 2024. Vervolgens kan het voorkeursalternatief in concrete deelprojecten en -plannen omgezet en uitgevoerd worden. De afgelopen jaren organiseerden we verschillende participatiemomenten met steden en gemeenten, waterbeheerders, middenveldorganisaties en beleidsmakers, maar ook met inwoners van de Dendervallei. Klik op de fases voor meer informatie.

1. Verkenningsfase

2017 – 2019

2. Onderzoeksfase met Strategisch Plan

2020 – 2023

3. Goedkeuring Strategisch Plan

2024

4. Uitvoering Strategisch Plan

2024 – …

1. Verkenningsfase (2017-2019)

Tijdens deze fase brachten we de uitdagingen en probleemzones in de Dendervallei in kaart. Zo polsten we onder andere naar de impact van de wateroverlast van 2010 bij inwoners die schade ondervonden en gingen we in gesprek met steden en gemeenten. Op basis van die informatie verkenden we toen mogelijke oplossingen om schade door overstromingen in de toekomst te verminderen.

2. Onderzoeksfase met strategisch plan (2020-2023)

De opmaak van het Strategisch Plan zelf noemen we de ‘onderzoeksfase’.

In 2020 werkten we, na overleg met steden en gemeenten, waterbeheerders, beleidsmakers, middenveldorganisaties en actiegroepen een ‘ambitiedocument’ uit. Dit document bevat een samenvatting van de probleemzones en uitdagingen in de Dendervallei, de missie van het Strategisch Plan en vijf scherpe, gedetailleerde ambities of subdoelstellingen. Zo vormt dit document het kompas dat richting geeft aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Op 8 juni 2021 ondertekenden de 9 Dendergemeenten en de partners dit ambitiedocument.

Foto ondertekening ambitiedocument door gemeenten Geraardsbergen, Roosdaal, Liedekerke, Ninove, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke, Dendermonde Foto ondertekening ambitiedocument door gemeenten Geraardsbergen, Roosdaal, Liedekerke, Ninove, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke, Dendermonde

Lees het volledige ambitiedocument

Eind 2020 werkten we enkele ‘bouwstenen’ of basisprincipes uit om wateroverlast in de Dendervallei aan te pakken. Bijvoorbeeld het versterken van woonkernen met dijken of het opnieuw overstroombaar maken van de vallei door geïsoleerde woningen weg te nemen. Een overzicht van de verschillende bouwstenen en de plekken waar ze kunnen toegepast worden, vind je in de bouwstenennota. De bouwstenen vormden de basis voor de ‘alternatieven’ (zie verder).

Lees de bouwstenennota

 

In december 2020 en januari 2021 kregen inwoners van de Dendervallei de kans om mogelijke scenario’s voor specifieke plekken in de Dendervallei te beoordelen. Op verschillende locaties langs de Dender stonden infopanelen waarop je kon zien welke bouwstenen daar mogelijk zijn. Per locatie waren minstens twee scenario’s mogelijk. 435 enthousiaste bezoekers en bewoners vulden onze vragenlijst in. Dit deden ze al wandelend of fietsend langs de infototems, of gewoonweg van thuis uit.

Wil jij graag weten wat de bewoners en bezoekers ervan vonden?  Zet je geluid op en ontdek de belangrijkste resultaten per locatie in de filmpjes of download de resultaten in PDF.

Bekijk de resultaten

 

Foto online vragenlijst op gsm Kaart fietsroute

Op basis van de input uit de online bevraging werkten we in 2021 samen met de steden en gemeenten en andere actoren mogelijke ‘alternatieven‘ uit. Elk alternatief bestaat uit een combinatie van maatregelen (of lokaal toegepaste bouwstenen), waarmee we onze doelstellingen willen bereiken. Zo’n alternatief bevat dus maatregelen die op verschillende plaatsen in de Dendervallei genomen kunnen worden.

Ook inwoners van de Dendervallei hebben hun mening kunnen geven tijdens verschillende participatiemomenten. In juni 2021 organiseerden we drie infomarkten over mogelijke scenario’s of ruwe ‘alternatieven’. Die vonden plaats in Geraardsbergen (23 juni), Denderleeuw (25 juni) en Aalst (26 juni). 

Tijdens deze infomarkten kon je kennis opdoen over de waterproblematiek in de Dendervallei en het Strategisch Plan Ruimte voor Water. Experten gaven meer uitleg over de mogelijke oplossingen en iedereen kreeg de kans om feedback te geven. 

Verder kreeg je tips over hoe jij je steentje kan bijdragen om schade door wateroverlast te helpen voorkomen. Kinderen konden hun kennis over water testen via een interactieve quiz, avonturiers vonden hun gading op de Denderbikes, wetenschapsjournalist Toon Verlinden gaf er een lezing over zijn boek ‘Weg van Water’ en in Aalst organiseerden we ook een rondleiding op de werf van de nieuwe sluis. De feedback uit deze participatiemomenten heeft ons geholpen om de alternatieven verder te verfijnen.

Bekijk de aftermovie

 

Foto infomarkt Ruimte voor Water in Aalst Foto infototem Ruimte voor Water - Wat als de Dender steeds vaker overstroomt- Liedekerke 

 

De verschillende alternatieven, de types onderzoeken en de aanpak om die onderzoeken uit te voeren en de alternatieven te beoordelen, bundelden we in een Onderzoeksnota. Voor we van start gingen met de verschillende onderzoeken, kreeg iedereen de kans om nog even mee te denken tijdens infomarkten en online infosessies in het najaar van 2022. Tussen 14 november en 20 december 2022 verwelkomden we meer dan 300 inwoners van de Dendervallei op onze infomarkten en infosessies in Geraardsbergen, Denderleeuw, Aalst en Ninove én onze online infosessies. Herbekijk hier de online infosessie.

In de Onderzoeksnota vind je een beschrijving van de vijf alternatieven en welke onderzoeken we zullen uitvoeren om hun effecten te meten. Dit betekent dat er nog niets beslist is. Tot 8 januari 2023 kon je feedback geven op de Onderzoeksnota. We bundelen de feedback en wat we ermee doen in een Inspraaknota, die begin april op deze website verschijnt.

Lees de Onderzoeksnota

 

Bij het Strategisch Plan hoort ook een milieueffectenonderzoek (ook wel MER of ‘Milieueffectenrapportage’ genoemd). Dat brengt de mogelijkheden van elk alternatief op het milieu in beeld. Tussen 5 december 2022 en 4 februari 2023 kon je de ‘kennisgeving’ die bij het plan-MER hoort inkijken bij jouw gemeente, Departement Omgeving en op onze website. Gedurende 60 dagen kon je je verdiepen in hoe we zo’n milieueffectenrapportage uitvoeren en je opmerkingen bij de gebruikte methodiek doorgeven. 

Lees de kennisgeving MER

In het voorjaar van 2023 verwerkten we alle feedback en startten we met de verschillende onderzoeken, rekening houdende met de inspraakreacties en adviezen van de overheidsinstanties. In de Inspraaknota ontdek je welke feedback we ontvingen, wat we ermee doen en wat dat betekent voor de alternatieven. Zo lees je bijvoorbeeld dat er op basis van de feedback twee nieuwe alternatieven toegevoegd werden en dat er één alternatief geschrapt werd. Lees de Inspraaknota of bekijk de video voor een zeer beknopte samenvatting.

Lees de Inspraaknota

 

De voorbije maanden voerden we verschillende onderzoeken uit om de alternatieven te beoordelen. Zo wilden we een objectieve analyse maken om na te gaan welk alternatief het meest geschikt en haalbaar is. We onderzochten de effecten op de landbouw, we voerden een watersysteemonderzoek en een kosten-batenanalyse uit, en we gingen na welke overheid verantwoordelijk is voor de realisatie van de voorgestelde maatregelen. Via het ‘ontwerpend onderzoek‘ bekeken we hoe die maatregelen in het landschap kunnen passen. Die onderzoeken laten ons toe om in een volgende stap een voorkeursalternatief voor te stellen.

Eind 2023, in november en december, organiseerden we opnieuw verschillende infomarkten en een online infosessie. Daarin vertelden we je alles over de resultaten van de onderzoeken. De online infosessie vond plaats op 20 november. Was je er niet aanwezig, maar wil je toch graag de informatie doornemen? Bekijk dan zeker de presentatie van de infosessie.

Blijf via deze pagina op de hoogte van toekomstige publieksmomenten.

De resultaten van het landbouweffectenonderzoek en watersysteemonderzoek werden eind 2023 samengebracht in een Strategisch Milieueffectenrapport (S-MER). Van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024 organiseert De Vlaamse Waterweg nv in dat kader een publieke raadpleging. Daarnaast voerden we een kostenbatenanalyse uit en gingen we na welke overheid verantwoordelijk is voor de realisatie van de voorgestelde maatregelen. Via ontwerpend onderzoek onderzochten we hoe de maatregelen ruimtelijk kunnen worden ingepast, zowel in de bebouwde omgeving als in open ruimte. De onderzoeken laten toe om de verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken. 

De onderzoeksresultaten worden meegenomen naar de volgende stap in het proces: de uitwerking van een voorkeursalternatief. Dat voorkeursalternatief wordt in het voorjaar van 2024 voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

3. Goedkeuring Strategisch Plan (2024)

In 2024 leggen we het voorkeursalternatief voor aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring. Vervolgens kan de concrete uitrol van de maatregelen uit het voorkeursalternatief opgestart worden. Dit betekent niet dat er tot dan geen maatregelen kunnen uitgevoerd worden. Maatregelen die weinig effect hebben op andere beslissingen en die snel en gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden, kunnen al vroeger uitgevoerd worden. Om de uitvoering van het Strategisch Plan zo snel mogelijk te kunnen opstarten, werken we een gebiedsprogramma uit. Dat bundelt alle projecten en acties die minimaal nodig zijn om het Strategisch Plan uit te voeren én beschrijft wie die acties kan uitvoeren.

Klik op de volgende stap in het schema bovenaan deze pagina en ontdek wat er daarna gebeurt.

4. Uitvoering Strategisch Plan (2024-...)

Wanneer het voorkeursalternatief is goedgekeurd door de Vlaamse Regering, kan de uitvoering van het Strategisch Plan starten. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij verschillende betrokkenen. Zo kan het zijn dat bepaalde projecten door De Vlaamse Waterweg nv uitgevoerd worden, en andere door steden en gemeenten of andere beleidsinstanties. De Vlaamse Regering bereidt waar mogelijk de uitvoering van bepaalde projecten al voor om zo snel mogelijk beschermingsmaatregelen te kunnen realiseren. Zo zal de Vlaamse Regering ook een programmaregisseur aanstellen die de kwalitatieve opmaak en uitvoering van het gebiedsprogramma moet bevorderen.

Bekijk de tips op onze pagina