Het Strategisch Plan

Wateroverlast en overstromingen in 2003, 2010 en 2024, het mag duidelijk zijn: er is dringend nood aan oplossingen voor de Dendervallei. Met het veranderende klimaat en de toenemende verstedelijking zal dat in de toekomst niet meer veranderen. Er moet opnieuw ruimte gemaakt worden voor water, want bij extreem zware regenval zal zowel de materiële als menselijke schade groot zijn.

Met het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei leggen de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen een plan op tafel om wateroverlast vanuit de Dender aan te pakken. Ze doen dat met aandacht voor ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden.

Op 31 mei 2024 keurde de Vlaamse Regering het Strategisch Plan en bijhorend gebiedsprogramma goed. Het vormt de leidraad voor een hele reeks projecten en processen die de Denderregio de komende jaren verregaand zullen transformeren tot een veilige, toekomstbestendige en aantrekkelijke regio.

Resultaat van een intensief participatief proces

Het Strategisch Plan is het resultaat van een intensief participatief proces met alle actoren in de Dendervallei. De voorbije jaren werd samengewerkt met steden en gemeenten, waterbeheerders, middenveldorganisaties, beleidsmakers en inwoners van de Dendervallei.

  • In het najaar van 2023 was er een laatste publieke informatieronde. Op infomarkten en buurtspecifieke infosessies kregen inwoners meer informatie over de resulaten van verschillende onderzoeken en de manier waarop de alternatieven ten opzichte van elkaar werden afgewogen. Dit verliep samen met een uitgebreide overlegronde met alle betrokken besturen.
  • Er werd ook een Strategisch MER uitgevoerd. Dat is een procedure waarbij de milieueffecten van een voorgenomen activiteit, plan, programma of project systematisch in kaart worden gebracht en beoordeeld. Een S-MER zorgt ervoor dat er goed onderbouwde keuzes kunnen gemaakt worden om tot een definitief actieprogramma te komen. Tussen 22 december 2023 en 5 april 2024 werd het ontwerp Strategisch MER (S-MER) door de Vlaamse Waterweg nv voorgelegd aan de adviesinstanties voor formeel advies. Ook het publiek kreeg de kans om het S-MER in te kijken en feedback te geven tussen 22 januari 2024 en 22 maart 2024. De opmerkingen werden verwerkt in een definitieve versie. Er werd ook een verklaring over de Milieueffectenrapportage en hoe de effecten te monitoren opgemaakt door De Vlaamse Waterweg nv. Vervolgens heeft het Team Omgevingseffecten de kwaliteit van het definitieve S-MER beoordeeld en getoetst aan de richtlijnen die zij hebben opgesteld. Hun kwaliteitsbeoordeling van het S-MER werd ontvangen op 26 april 2024.
  • De adviezen en inspraak uit beide feedbackrondes én de manier waarop er rekening mee is gehouden, werden gebundeld in een Adviesnota.
  • Rekening houdend met de verschillende adviezen en inspraak is het Strategisch Plan verder vormgegeven en is er een Uitvoeringsprogramma voor de eerste fase 2024-2026 uitgewerkt.

Het Strategisch Plan, met bijhorde onderzoeksdocumenten inclusief het Strategisch MER, kan je hier raadplegen.

Lees meer over wat er moet gebeuren