Documenten

Hieronder vind je een overzicht van de documenten uit het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei.

Ambitienota

 
Dit document bevat een samenvatting van de probleemzones en uitdagingen in de Dendervallei, de missie van het Strategisch Plan en vijf scherpe, gedetailleerde ambities of subdoelstellingen. Dit document vormt het kompas dat richting geeft aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Het ambitiedocument werd in het najaar van 2020 opgeleverd en werd op 8 juni 2021 ondertekend door de 9 betrokken Dendergemeenten en de partners.
 
Download

Bouwstenennota

 
Eind 2020 werkten we enkele ‘bouwstenen’ of basisprincipes uit om wateroverlast in de Dendervallei aan te pakken. Een overzicht van de verschillende bouwstenen en de plekken waar ze kunnen toegepast worden, vind je in deze bouwstenennota.
 
Download

Bouwstenennota – bijlage 1: Verkenning alternatieven

 
In deze nota worden vijf alternatieven onderzocht die elk op een eigen manier een invloed hebben op de wateroverlast in de Dendervallei. Ze combineren telkens verschillende bouwstenen en zetten ook in op het realiseren van ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden. Deze nota dient samen met de verslagnota van de alternatieven gelezen te worden.
Download

Bouwstenennota – bijlage 2: Verslagnota alternatieven

 
Deze verslagnota beschrijft het proces en de onderzoekstappen die doorlopen werden bij de uitwerking van de vijf weerhouden redelijke alternatieven. 
Download

Onderzoeksnota

 
De verschillende alternatieven, de types onderzoeken en de aanpak om die onderzoeken uit te voeren en de alternatieven te beoordelen, bundelen we in een Onderzoeksnota. In november 2022 werd deze onderzoeksnota voorgesteld tijdens infomarkten en infosessies. Tot en met 8 januari 2023 kon je feedback geven op de onderzoeksnota via de betrokken Dendergemeenten en onze website. 
Download

Kennisgevingsnota MER

 
De kennisgevingsnota MER beschrijft welke milieueffecten onderzocht worden en hoe dit zal gebeuren. Tot en met 4 februari 2023 kon je de kennisgeving raadplegen en je feedback geven via Departement Omgeving of via je eigen stad of gemeente.
Download

Inspraaknota

 

In het voorjaar van 2023 verwerkten we alle feedback en startten we met de verschillende onderzoeken, rekening houdende met de inspraakreacties en adviezen van de overheidsinstanties. In de Inspraaknota ontdek je welke feedback we ontvingen, wat we ermee doen en wat dat betekent voor de alternatieven.
Download

Tussennota

 

Dit document geeft een stand van zaken van het onderzoek: in deze nota worden de resultaten samengebracht van de verschillende lopende onderzoeken. Het doel van de nota is de betrokken actoren en het ruime publiek te informeren en eerste stappen te zetten in de richting van de besluitvorming.
Download

Strategisch Plan Dendervallei

 

Het Strategisch Plan bundelt maatregelen die wateroverlast vanuit de Dender aanpakken en tegelijkertijd kansen bieden om wonen, werken en leven in de Dendervallei aantrekkelijker te maken. Het plan werd op 31 mei 2024 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Download

Uitvoeringsprogramma Strategisch Plan

 
Bijlage bij het Strategisch Plan. In het uitvoeringsprogramma staan de verschillende acties en projecten die tussen 2024 en 2026 worden opgestart. Hiervoor maakten de Vlaamse overheid, Provincie Oost-Vlaanderen en de Dendergemeenten bijna 22 miljoen euro vrij. 

 

Download

Adviesnota

 

Bijlage bij het Strategisch Plan. In de Adviesnota staat beschreven hoe er is omgegaan met de formele en informele inspraak die in het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024 werd georganiseerd over het Strategisch Plan en het Strategisch MER onderzoek. 

 

Download

Synthesenota

 
Bijlage bij het Strategisch Plan. De Synthesenota bundelt de resultaten van het geïntegreerd onderzoek en de geïntegreerde afweging en vormt de basis voor het Strategisch Plan.
 
Download

Strategisch MER

 
Bijlage bij het Strategisch Plan. In het Strategisch MER worden de milieueffecten van de maatregelen uit het plan in kaart gebracht en beoordeeld. Op deze manier konden er weloverwogen keuzes gemaakt worden voor het uitvoeringsprogramma. 

 

Download

Niet-technische samenvatting van het Strategisch MER 

 
Bijlage bij het Strategisch Plan. Samenvatting van de resultaten van de strategische Milieueffectenrapportage
Download

Plan-MER goedkeuring

 

Bijlage bij het Strategisch Plan. 

Download

Verklaring over Milieueffectenrapportage

 
Bijlage bij het Strategisch Plan.
Download

Watersysteemonderzoek 

 

Bijlage bij het Strategisch Plan. Het Watersysteemonderzoek brengt in beeld welke de effecten van de verschillende alternatieven uit het onderzoek zijn op het watersysteem van de Dender.
Download

Landbouweffectenstudie

 

Bijlage bij het Strategisch Plan. Brengt de effecten van de maatregelen op de landbouw in het gebied in kaart. 

Download

Maatschappelijke Kosten-Baten analyse (MKBA) – fase 1

 

Bijlage bij het Strategisch Plan. Brengt de maatschappelijke kosten en baten van de maatregelen in kaart

Download

Maatschappelijke Kosten-Baten analyse (MKBA) – fase 2

 

Bijlage bij het Strategisch Plan. Brengt de maatschappelijke kosten en baten van de maatregelen in kaart

Download

Overstromingen in de Dendervallei in beeld 


In 2010 werd de Dendervallei getroffen door hevige overstromingen. De rivier trad op heel wat plaatsen buiten zijn oevers en zorgde op bepaalde plaatsen buiten zijn oevers en zorgde op bepaalde plekken voor wateroverlast. Bekijk de luchtbeelden van die overstromingen hier.
Bekijk de foto's