Privacyverklaring

De gegevensverwerking gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de kaderwet van 30 JULI 2018 — Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de bepalingen van de Europese verordening (EU2016/679) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beter bekend als de ‘GDPR-wetgeving’.

www.ruimtevoorwater.be is eigendom van De Vlaamse Waterweg nv en wordt beheerd door De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, en Provincie Oost-Vlaanderen (de verwerkingsverantwoordelijken, hierna de “uitvoerder”).

De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44
3500 Hasselt
BE 0216.173.309

Contactgegevens DPO: privacy@vlaamsewaterweg.be

Respect voor Privacy

De uitvoerder vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. We streven ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken en doel van die verwerking 

De uitvoerder kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van www.ruimtevoorwater.be en/of omdat u deze zelf verstrekt bij inschrijven op de nieuwsbrief op de website aan de uitvoerder verstrekt. De uitvoerder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: e-mailadres
  • Doel: Het gebruik van email adressen voor het versturen van de nieuwsbrief en informatie brochures
  • Grondslag: Toestemming
  • Bewaartermijn: 6 maanden na afloop project 
  • Verwerkingsverantwoordelijke: De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen
 • Contactgegevens: e-mailadres
  • Doel: Het occasioneel versturen van informatie over verwante initiatieven, los van de nieuwsbrief
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
  • Bewaartermijn: 6 maanden na afloop project 
  • Verwerkingsverantwoordelijke: De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen
 • Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, functie, informatie die door de betrokkene is gegeven
  • Doel: Het opstellen van een strategisch plan qua waterbeleid. Gebruik van gegevens voor deze strategische doeleinden. 
  • Grondslag: toestemming
  • Bewaartermijn: 6 maanden na afloop project
  • Verwerkingsverantwoordelijke: De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen
 • Contactgegevens: voornaam en naam, mailadres, gemeente, vragen/opmerkingen
  • Doel: Verwerking van feedbackformulieren voor het opstellen van een inspraaknota en wat er met die feedback gebeurt in het vervolg van het project.
  • Grondslag: toestemming
  • Bewaartermijn: tot de opmaak van de inspraaknota
  • Verwerkingsverantwoordelijke: De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen
 • Bezoekersgegevens: zie verder 
Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.
 
Verantwoordelijke voor de verwerking 

De uitvoerder is, overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke vereisten in verband met de verwerking van uw gegevens voor doeleinden die we zelf bepalen (zie hieronder ‘Waarvoor wij uw gegevens verzamelen en verwerken’).

De verantwoordelijken voor de verwerking zijn

De Vlaamse Waterweg nv
Havenstraat 44
3500 Hasselt
BE 0216.173.309

Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid
Koning Albert II Laan 20/8
1000 Brussel

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

U kan ons contacteren via info@ruimtevoorwater.be

Delen van persoonsgegevens met derden 

De uitvoerder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden

 • Indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een algemeen of gerechtvaardigd belang.
 • Mits u toestemming heeft gegeven.
Uw rechten als uw persoonsgegevens verwerkt worden 
Als uw gegevens worden verwerkt, hebt u volgende rechten:
 • U hebt een recht op toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.
 • In voorkomend geval kunt u schriftelijk de verbetering vragen van foutieve gegevens of de blokkering of uitwissing van gegevens die onrechtmatig worden verwerkt.
 • Uw toestemming tot gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft evenwel geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde vóór de intrekking van uw toestemming.
 • De beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • De overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zodat uw persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en de verwerking berust op uw toestemming of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht en voor zover de verwerking niet nodig is voor de vervulling van onze taak van algemeen belang.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van profilering of direct marketing of een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.
 • Een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (zijnde de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens) wegens persoonsgegevensinbreuk.

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering of verwijdering sturen naar info@ruimtevoorwater.be

Bezoekersgegevens 

Op www.ruimtevoorwater.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De uitvoerder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt. De Vlaamse Waterweg bewaart bezoekersgegevens niet langer dan dit nodig is om de doeleinden te bereiken en anonimiseert de gegevens zo snel mogelijk zodat het geen persoonsgegevens meer zijn.

Google Analytics

De uitvoerder maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan de uitvoerder te kunnen verstrekken. De gegevens worden gepseudonimiseerd verwerkt.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De uitvoerder heeft hier geen invloed op.

De uitvoerder heeft Google geen toestemming gegeven om via www.ruimtevoorwater.be verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De uitvoerder gebruikt eigen, functionele cookies om de website functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder Google Analytics en sociale media.

De uitvoerder gebruikt geen trackingcookies, dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

‘Cookies’ zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (sessiecookies) of tijdens latere bezoeken (permanente cookies). Cookies laten toe het gebruik van een website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

Deze website gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies:

  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en aangenamer maken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.

  Deze cookies zijn onmisbaar om deze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Als u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 • Analytische cookies:

  Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren verzamelen we door middel van cookies statistieken over het gebruik van de website via Google Analytics.

  Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers deze website gebruiken. Op basis van die gegevens kunnen we het gebruik van de website analyseren en optimaliseren. De privacy van de bezoekers blijft gewaarborgd.

Beschikbare cookies: 

Naam

Type

Doel

Bewaartermijn

_ga

Analytische

Website gebruik analyseren.

Session Cookie

_gid

Analytische

Website gebruik analyseren.

Session Cookie

_gat

Analytische

Website gebruik analyseren.

Session Cookie

Cookie_notice_accepted

Functioneel

Houdt bij of er toestemming is gegeven voor de cookies.

Session Cookie

Geïntegreerde videocontent

Op deze website kunnen video’s voorkomen die op de website(s)/server(s) van derden staan. De aanbieders van die zogeheten embedded content maken ook gebruik van cookies. 

 • YouTube: Als onderdeel van de Google-bedrijvengroep, is op cookies afkomstig van het YouTube-domein het algemene cookiebeleid van Google toepasselijk. Meer informatie daarover vindt u op google.com/policies/technologies/cookies
 • Vimeo: Op cookies afkomstig van het Vimeo-domein is volgend cookiebeleid van toepassing: com/cookie_policy.

Sociale-mediatoepassingen 

Op deze website kunnen video’s voorkomen die op de website(s)/server(s) van derden staan. De aanbieders van die zogeheten embedded content maken ook gebruik van cookies. 

Cookies al dan niet aanvaarden en verwijderen

lndien u niet akkoord kan gaan met ons cookiebeleid, verzoeken we u om de instellingen van uw internetbrowser aan uw wensen aan te passen of weg te surfen van deze website. Als u deze website verder bezoekt zonder de instellingen aan te passen, betekent dat dat u het gebruik en de installatie van cookies overeenkomstig ons cookiebeleid aanvaardt. 

U kan op elk moment de instellingen van uw internetbrowser aanpassen zodat u bijvoorbeeld een waarschuwing krijgt alvorens cookies worden aanvaard, of zelfs kiezen om cookies stelselmatig te weigeren. U kan ook op elk moment de op uw computer of uw mobiel toestel bewaarde cookies verwijderen. Klik op de helpknop van uw internetbrowser om na te gaan hoe u de desbetreffende instellingen kan wijzigen en/of de cookies kan verwijderen. 

Hou er rekening mee dat wanneer u het gebruik van cookies weigert, bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet langer integraal en/of even vlot toegankelijk kunnen zijn.

Beveiliging en confidentialiteit

Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken indien en voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht. Ze zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

De uitvoerder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. www.ruimtevoorwater.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de uitvoerder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de uitvoerder op via info@ruimtevoorwater.be.

Maar u kunt ook iets doen … Op bepaalde aspecten van de (technische) gegevensverwerking heeft de uitvoerder geen of onvoldoende invloed. Dat is bijvoorbeeld het geval met het internet of mobiele communicatie (bijvoorbeeld smartphones), waar geen volledige veiligheid kan worden geboden. Als er (computer)criminelen aan het werk zijn, hackers bijvoorbeeld, kan niet worden verwacht dat de uitvoerder er altijd zal (blijven) in slagen die effectief af te houden. Soms heeft de uitvoerder er zelfs helemaal geen vat op, zoals wanneer iemand erin slaagt uw identificatiegegevens te bemachtigen door iets op uw computer te installeren (bijvoorbeeld het zogenaamde spyware) of door een nepwebsite te maken (het zogenaamde phishing). Vandaar dat wordt gevraagd dat ook u rekening houdt met de vaststelling dat bepaalde kanalen minder veilig zijn dan andere, bij het bezorgen van gegevens aan de uitvoerder of bij het vragen aan de uitvoerder om bepaalde gegevens aan u te bezorgen.

Actief kunt u ook maatregelen nemen om mogelijk misbruik te verhinderen of minstens te bemoeilijken, zoals:

 • antivirussoftware installeren en actualiseren
 • uw toestel niet onbeheerd achterlaten
 • uw wachtwoorden strikt vertrouwelijk houden en sterk maken: onder andere geen voor de hand liggende termen of cijfers te gebruiken, door voldoende cijfers en letter te combineren …
 • alert zijn voor eventuele ongewone elementen, zoals een ongebruikelijk websiteadres, vreemde verzoeken (bijvoorbeeld een vraag naar cliëntgegevens via e-mail) …
 • Hou er ook rekening mee dat sommige communicatiemiddelen (zoals e-mail) door een externe leverancier worden uitgebaat. Als de uitvoerder en u berichten uitwisselen via deze communicatiemiddelen, kunnen deze berichten mogelijk worden onderschept.