Mogelijke maatregelen

1. Overstroombare vallei 

Sommige delen van de Dendervallei kunnen we zodanig inrichten dat de Dender er opnieuw vrij kan overstromen. Dit kan door op die plaatsen de aanwezige gebouwen te verwijderen of het landgebruik aan te passen. Als de Dender dan overstroomt, is er minder schade. Op die manier creëren we ook kansen voor andere functies in de Dendervallei: meer open ruimte en natuur, grasland voor vee … Deze ingreep heeft vooral lokaal impact.

 

illustratie overstroombare vallei
illustratie wachtbekkens

2. Wachtbekkens 

Het teveel aan water laten we tijdelijk in een wachtbekken stromen. Als het waterpeil in de Dender opnieuw gezakt is, stroomt het water (vertraagd) terug naar de Dender. Hierdoor vermindert de kans op overstromingen, ook verder stroomafwaarts.

Mits een slimme inrichting is een wachtbekken ook in droge periodes een goed idee: water kan vastgehouden worden en zo langzaam infiltreren in de bodem. Zo’n wachtbekken kan een aantrekkelijke plaats zijn om er te vertoeven. Bovendien kan het goed zijn voor de biodiversiteit.

3. Verbreding van de Dender 

Het water in de Dender krijgt meer ruimte. Dat kan op twee manieren:

  • Op bepaalde plaatsen verlagen we de dijken zodat het water er in de vallei kan stromen. Zo kunnen we gronden, die vandaag gespaard blijven van regelmatige overstromingen, bewust laten overstromen. Zo neemt de kans op overstromingen op andere plekken af of worden ze minder hevig. Deze gronden kunnen dienst doen als park- of recreatieruimte, natuurgebied, graasland … We creëren zo meer mogelijkheden voor beleving in de vallei.
  • We kunnen ook de rivier zelf breder maken. We verleggen de dijken naar een andere plek, zodat meer water sneller kan afgevoerd worden. We richten de oevers natuurvriendelijk in en er komt ook meer plaats voor pleziervaart en/of woonboten. Opgelet: waar de rivier terug versmalt, bijvoorbeeld door gebouwen of bruggen, kan dit voor hogere waterpeilen zorgen.
illustratie Denderrivier
illustratie gebouwen aanpassen

4. Klaar voor het water

Ook jij kan actie ondernemen.

  • Door gebouwen en tuinen aan te passen, zijn ze beter bestand tegen overstromingen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Je kan bouwen op palen, waterbestendig pleisterwerk gebruiken, bewust geen kelder voorzien of je tuin op een specifieke manier inrichten.
  • Je kan ook zandzakjes plaatsen of je kelder leegmaken om te vermijden dat waardevolle zaken beschadigd worden bij een overstroming. Door een waarschuwingsnetwerk en samenwerking met je buren ben je steeds klaar voor het overstromende water!

5. Beschermen 

De gebouwen in de Dendervallei beschermen we met dijken en keermuren voor overstromingen. Opgelet: dat kan niet zomaar en overal. Door dijken te bouwen (en dus overstromingsruimte weg te nemen), zal het water stroomafwaarts zijn weg moeten zoeken, waar het dus voor meer wateroverlast kan zorgen.

Op andere plaatsen richten we de buurt slim in, bijvoorbeeld door een overstroombaar park aan te leggen, gebouwen te verplaatsen zodat ze niet meer kunnen overstromen, en overstromingsgevoelige gebieden bewust niet te bebouwen.

Illustratie beschermen gebouwen