Wat loopt er al?

Sinds de hevige wateroverlast in 2010 werden al verschillende acties opgestart om schade in de toekomst te vermijden. Zowel De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen als andere water- en natuurbeheerders en steden en gemeenten hebben projecten lopende om de Dendervallei veerkrachtiger te maken. We geven je hier een beknopt (en niet-limitatief) overzicht van deze projecten.

Dendervallei (verschillende steden & gemeenten):

 • Vernieuwing stuwen: De stuwen op de Dender zijn erg verouderd en hun afvoercapaciteit is te beperkt. Daarom vernieuwt De Vlaamse Waterweg nv zes van de acht stuwen, deze in Teralfene wordt afgeschaft. We vervangen de bestaande stuwsluizen door automatische stuwsluizen met stuwkleppen. Dit is veiliger en efficiënter. In 2012 werd de stuw in Dendermonde al vernieuwd. De werken in Aalst zijn volop bezig en eindigen in 2024. De werken in Geraardsbergen werden gestart, maar liggen stil sinds oktober 2017 wegens het intrekken van de vergunning. Voor de andere stuwen, waaronder deze in Denderbelle, zijn de voorbereidingen volop bezig. 
 • Opwaardering Dender tussen Aalst & Dendermonde: De Vlaamse Waterweg nv werkt een plan uit om de binnenvaart op de Dender voor schepen tot 1350 ton (goederentransport) mogelijk te maken. Zo is er meer potentieel voor goederentransport in de toekomst.
 • Natuurinrichtingsproject Wellemeersen en Oude Dender:  De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Agentschap Natuur en Bos (ANB) willen samen met heel wat partners de waterhuishouding in de Wellemeersen herstellen en de recreatieve functie ervan verbeteren en uitbreiden. Het projectrapport met de voorziene maatregelen werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. In het najaar van 2022 werd een omgevingsvergunning ingediend en liep er een openbaar onderzoek. De start van de werken is voorzien in 2023.
 • Lokale gebiedsdeals Droogte: Met de lokale gebiedsdeals droogte investeert de Vlaamse Overheid in lokale projecten om gebieden klimaatrobuust te maken, en te wapenen tegen de droogteproblematiek. Er werden reeds 3 gebiedsdeals opgestart in de Denderstreek, gecoördineerd door de Provincie Oost-Vlaanderen. De gebiedsdeals omvatten 10 projecten in Aalst, Roosdaal, Denderleeuw, Geraardsbergen, Liedekerke, Ninove, Dendermonde en Affligem.

Ninove: 

 • Masterplan Burchtdamsite: De stad Ninove wil de Burchtdamsite ontwikkelen tot een open plek met veel groen en ruimte voor ontmoeten, waar de zachte weggebruiker centraal staat. Het wordt een plek vlakbij het stadscentrum waar iedereen moet kunnen genieten van de natuur. Begin 2022 werd de finale versie van het Masterplan voorgesteld.
 • Inghelantsite: Stad Ninove werkt samen met de betrokken publieke en private grondeigenaren om de Inghelantsite om te vormen tot een groene zone met wonen en kwalitatieve open ruimte. Bij de plannen is er bijzondere aandacht voor de relatie met de Dender.

Geraardsbergen:

 • Afbakening Kleinstedelijk gebied Geraardsbergen: De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. Samen met de burgers gaan de Provincie en de stad Geraardsbergen op zoek naar antwoorden op vragen zoals: Tot waar reikt de stad en waar begint de open ruimte?
 • Reconversie Den Bleek: Stad Geraardsbergen wil het recreatiedomein Den Bleek, gelegen langs de Dender, een nieuwe dynamiek en uitstraling geven. De site heeft een zeer strategische ligging voor de Geraardsbergse waterhuishouding. Het huidige openluchtzwembad en enkele andere gebouwen en verhardingen zullen hier verdwijnen. Via een participatieproces werkte men een ontwerp uit voor de site, waarbij een kwalitatief recreatieve groenzone en het beperken van overstromingen voorop staan.
 • Masterplan De Gavers: De Provincie Oost-Vlaanderen werkt een masterplan uit voor provinciaal domein De Gavers. Dit masterplan bekijkt hoe het domein en het recreatief aanbod in de toekomst verder vorm kan krijgen, rekening houdende met de overstromingsgevoeligheid van het domein, recreatieve trends,…

Affligem:

 • ‘Meer broek voor de Mansbroeken‘: Met dit project in Affligem wordt de natuur er hersteld door meer waterbuffering, beter peil- en groenbeheer. Zo zorgt het project voor een kimaatbestendig centrum van Teralfene. Het project kadert binnen de Blue Deal van de Vlaamse Regering.
 • Riviercontract Bellebeek: De Vlaamse Milieumaatschappij stelde op 7 mei 2022 het riviercontract Bellebeek voor. In het contract zijn maatregelen opgenomen voor inwoners, waterbeheerders en de overheid om samen extra inspanningen te doen om problemen als wateroverlast tegen te gaan. De Vlaamse Milieumaatschappij engageert zich samen met elf andere partners, waaronder gemeenten Affligem, Liedekerke, Roosdaal, Provincie Vlaams-Brabant, De Vlaamse Landmaatschappij, departement Omgeving, departement Landbouw en Visserij en Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.
 • RUP Spinnewiel: De Gemeente Affligem maakt een RUP op voor het deels overstromingsgevoelig gebied Spinnewiel. De Gemeente wenst het industriegebied te herbestemmen naar wonen en de achterliggende zone van de site te vrijwaren als open ruimte.

Aalst:

 • Project Den Grooten Meersch: Vlakbij Gijzegem en Mespelare kocht Natuurpunt eind 2021 22 hectare grond. Wat vroeger diende als waterwingebied van een textielfabriek ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een drassig gebied met rietvelden en een moerassig pioniersbos. Natuurpunt richt dit nu in als openbaar nat natuurgebied, waarbij de moeraszone als klimaatbuffer zal dienen om tijdelijk hevige regenval op te vangen en de wateroverlast in Gijzegem en Mespelare te verminderen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!