Wat loopt er al?

Sinds de hevige wateroverlast in 2010 werden al verschillende acties opgestart om schade in de toekomst te vermijden. Zowel De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen als andere water- en natuurbeheerders en steden en gemeenten hebben projecten lopende om de Dendervallei veerkrachtiger te maken. We geven je hier een beknopt (en niet-limitatief) overzicht van deze projecten.

Dendervallei (verschillende steden & gemeenten):

 • Vernieuwing stuwen: De stuwen op de Dender zijn erg verouderd en hun afvoercapaciteit is te beperkt. Daarom vernieuwt De Vlaamse Waterweg nv zes van de acht stuwen, deze in Teralfene wordt afgeschaft. De nieuwe stuwen zullen geautomatiseerd zijn en zo efficiënter en veiliger werken. In 2012 werd de stuw van Dendermonde al gerenoveerd. Momenteel werkt De Vlaamse Waterweg nv aan de stuw van Aalst. Het einde van de werken in Aalst is voorzien in 2023. Voor de renovatie van de stuwen van Denderbelle, Denderleeuw, Pollare, Idegem en Geraardsbergen zijn de voorbereidingen volop bezig.
 • Opwaardering Dender tussen Aalst & Dendermonde: De Vlaamse Waterweg nv werkt een plan uit om de binnenvaart op de Dender voor schepen tot 1350 ton (goederentransport) mogelijk te maken. Zo is er meer potentieel voor goederentransport in de toekomst.
 • BRV Proeftuin Dendervallei: De Provincie Oost-Vlaanderen en Departement Omgeving onderzochten samen met Geraardsbergen, Affligem, Denderleeuw en Liedekerke hoe we kunnen voorkomen dat er nog in overstromingsgevoelig gebied gebouwd wordt en hoe we overstromingsgevoelige bebouwing op termijn eventueel kunnen laten uitdoven. In Geraardsbergen bekijkt de Provincie momenteel samen met de stad en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) of er voor de onbebouwde percelen in de Majoor van Lierdelaan een project “planologische ruil” kan opgestart worden.
 • Natuurinrichtingsproject Wellemeersen en Oude Dender:  De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Agentschap Natuur en Bos (ANB) willen samen met heel wat partners de waterhuishouding in de Wellemeersen herstellen en de recreatieve functie ervan verbeteren en uitbreiden. Het projectrapport met de voorziene maatregelen werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. In het najaar van 2022 werd een omgevingsvergunning ingediend en liep er een openbaar onderzoek. De start van de werken is voorzien in 2023.
 • Erosiebestrijdingsprojecten: De Vlaamse regering investeert in 19 Vlaamse erosiebestrijdingsprojecten, waaronder in het erosiebestrijdingsplan van de gemeente Liedekerke en het erosiebestrijdingsproject in de Populierstraat in Roosdaal.

Ninove: 

 • Landschapspark Burchtdam: de Provincie Oost-Vlaanderen en stad Ninove tekenden ontwerpen uit om de omgeving rond “Ninove-Zuid” (stadspark, Pollarewijk, Burchtdamsite) beter bestand te maken tegen wateroverlast. De Burchtdamsite speelt hier een cruciale rol in. Ze willen er in de toekomst volop inzetten op waterbuffering, zowel vanuit de Dender als vanaf de omliggende straten. De ontwerpen hiervoor worden momenteel verder geconcretiseerd.
 • Nieuwe stedelijke wijk ‘Burchtdam’: De Provincie Oost-Vlaanderen en stad Ninove ontwikkelen in overleg met de Ninovieters het ruimtelijk kader om op de voormalige Fabeltasite een klimaatbestendige stedelijke wijk aan te leggen, rekening houdend met de waterproblematiek en de moeilijke bereikbaarheid van het terrein. Het ontwerpend onderzoek is afgerond en de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) is gestart.
 • Inghelantsite: Stad Ninove werkt samen met de betrokken publieke en private grondeigenaren om de Inghelantsite om te vormen tot een groene zone met wonen en kwalitatieve open ruimte. Bij de plannen is er bijzondere aandacht voor de relatie met de Dender.

Geraardsbergen:

 • Afbakening Kleinstedelijk gebied Geraardsbergen: De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. Samen met de burgers gaan de Provincie en de stad Geraardsbergen op zoek naar antwoorden op vragen zoals: Tot waar reikt de stad en waar begint de open ruimte? Er worden in afstemming met het Strategisch Plan Ruimte voor Water ook uitspraken gedaan over watergevoelige gebieden, zoals de Unalsite.
 • Reconversie Den Bleek: Stad Geraardsbergen wil het recreatiedomein Den Bleek, gelegen langs de Dender, een nieuwe dynamiek en uitstraling geven. De site heeft een zeer strategische ligging voor de Geraardsbergse waterhuishouding. Het huidige openluchtzwembad en enkele andere gebouwen en verhardingen zullen hier verdwijnen. Via een participatieproces werkt men aan een ontwerp voor de site, waarbij een kwalitatief recreatieve groenzone en het beperken van overstromingen voorop staan.
 • Aankoop bos Idegem: De Provincie Oost-Vlaanderen koopt 8,5 hectare bos in Idegem, tegenover Provinciaal Domein De Gavers, aan.  Met de aankoop zet de Provincie in op de ontwikkeling van top natuur. Het bos zal een belangrijke waterbuffer vormen, zowel in tijden van droogte als bij wateroverlast.

Affligem:

 • ‘Meer broek voor de Mansbroeken‘: Met dit project in Affligem wordt de natuur er hersteld door meer waterbuffering, beter peil- en groenbeheer. Zo zorgt het project voor een kimaatbestendig centrum van Teralfene. Het project kadert binnen de Blue Deal van de Vlaamse Regering.
 • Riviercontract Bellebeek: De Vlaamse Milieumaatschappij stelde op 7 mei 2022 het riviercontract Bellebeek voor. In het contract zijn maatregelen opgenomen voor inwoners, waterbeheerders en de overheid om samen extra inspanningen te doen om problemen als wateroverlast tegen te gaan. De Vlaamse Milieumaatschappij engageert zich samen met elf andere partners, waaronder gemeenten Affligem, Liedekerke, Roosdaal, Provincie Vlaams-Brabant, De Vlaamse Landmaatschappij, departement Omgeving, departement Landbouw en Visserij en Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei.

Aalst:

 • Project Den Grooten Meersch: Vlakbij Gijzegem en Mespelare kocht Natuurpunt eind 2021 22 hectare grond. Wat vroeger diende als waterwingebied van een textielfabriek ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een drassig gebied met rietvelden en een moerassig pioniersbos. Natuurpunt richt dit nu in als openbaar nat natuurgebied, waarbij de moeraszone als klimaatbuffer zal dienen om tijdelijk hevige regenval op te vangen en de wateroverlast in Gijzegem en Mespelare te verminderen.
 

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!