Het startpunt: het ambitiedocument

Op dit moment werken we het ‘ambitiedocument’ af. Dit is een document waarin we: 

  • De probleemzones en uitdagingen in de Dendervallei aanduiden 
  • De missie van het Strategisch Plan toelichten 
  • De missie uitwerken in 5 scherpe en gedetailleerde ambities (subdoelstellingen voor het plan): zo kunnen we de maatregelen die we later uitwerken, beter aftoetsen
  • Aangeven welke zaken er vastliggen en waar er nog discussie over mogelijk is 

Dit document hebben we opgemaakt in overleg met verschillende actoren, zoals gemeenten en steden, waterbeheerders, beleidsmakers, middenveldorganisaties en actiegroepen. Het ambitiedocument vormt het startpunt voor de opmaak van het Strategisch Plan.  

Waar staan we nu_Ruimte voor Water

En daarna?

In november en december gaan we met iedereen in gesprek. Burgers, gemeenten en steden, beleidsmakers, organisaties en bedrijven krijgen de kans om hun ideeën te formuleren, in discussie te gaan en samen naar oplossingen te zoeken.  

  • Op basis van deze gesprekken werken we mogelijke ‘alternatieven’ uit. Dat zijn enkele verschillende mogelijke combinaties van maatregelen om onze doelstellingen te bereiken.
  • Om het effect van de alternatieven te meten, starten we vervolgens verschillende analyses en een strategisch milieueffectenrapport (MER) op. Want meten is weten. We bekijken niet alleen het effect op wateroverlast en waterschaarste, maar ook de meerwaarde op economisch, sociaal, ecologisch,… vlak.
  • Op basis van die analyses wegen we de effecten af en kiezen we in overleg voor een “voorkeursalternatief”. Dat leggen we voor aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring.
  • Vervolgens kan de concrete uitrol van de maatregelen uit het “voorkeursalternatief” opgestart worden.*
* Let op! Dit betekent niet dat er tot dan geen maatregelen kunnen uitgevoerd worden. Maatregelen die weinig effect hebben op andere beslissingen en die snel en gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden, kunnen al vroeger uitgevoerd worden. 

Denk jij graag mee over de Dendervallei?

Blijf op de hoogte van de acties: schrijf je in voor onze nieuwsbrief!