Wateroverlast aanpakken

De waterbeheerders in Vlaanderen werken volgens de principes van Meerlaagse Waterveiligheid. Deze principes stellen dat, om een duurzame vermindering van schade door wateroverlast te bekomen, er verschillende soorten maatregelen moeten genomen worden.  

  • Protectieve maatregelen: maatregelen die beschermen tegen overstromingen en overstromingen beheersen (vb. dijken, keermuren, …) 
  • Preventieve maatregelen: maatregelen die schade door overstromingen voorkomen (vb. slim (ver)bouwen, regenwater opvangen en hergebruiken, …) 
  • Paraatheidsmaatregelen: maatregelen die ervoor zorgen dat als de rivier toch overstroomt, men voorbereid is (vb. waterdichte mobiele schotten voor de deur, zandzakjes, …)  
Enkel door samen te werken, kunnen we dus schade door overstromingen maximaal verminderen. En iedereen kan daar zijn steentje aan bijdragen. 

Meer informatie over meerlaagse waterveiligheid vind je op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid