Over het Strategisch Plan

Om overstromingen en droogte in de toekomst gericht aan te pakken, is samenwerking noodzakelijk. Het plan wordt opgemaakt volgens de principes van ‘Meerlaagse Waterveiligheid’. Die principes stellen dat niet alleen waterbeheerders, maar ook ruimtelijke planners een belangrijke rol moeten spelen. Daarom hebben de partners de handen in elkaar geslagen.  

  • De Vlaamse Waterweg nv is de beheerder van grote bevaarbare rivieren zoals de Dender en de Schelde.  
  • De Provincie Oost-Vlaanderen is bevoegd voor bepaalde aspecten van ruimtelijk beleid in de Denderstreek. Bovendien is het de beheerder van een aantal kleinere waterlopen die uitmonden in de Dender. 
  • Departement Omgeving stippelt beleid uit voor onder andere ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is het Departement ook betrokken bij beleid rond mobiliteit, wonen, etc. 

De drie initiatiefnemers zetten bewust voluit in op het maximaal betrekken van de verschillende actoren in de Dendervallei. 

De problematiek in de Dendervallei is complex. Overstromingen hebben een grote impact op de bebouwing in de vallei, op economische activiteiten en op de natuur. Er moeten dus heel wat factoren in beschouwing genomen worden. Samenwerking en participatie is daarom wenselijk en noodzakelijk. We willen aan de Vlaamse Regering een plan voorleggen dat door verschillende actoren in de vallei gesteund wordt. Daarom betrekken we hen ook in de opmaak ervan: we luisteren naar bezorgdheden, naar toekomstplannen en naar ideeën. In eerste instantie leggen we samen met de leden van het GTO Ruimte voor Water de doelstellingen vast. Vervolgens werken we richting combinaties van maartregelen die aan deze doelstellingen tegemoet komen. We willen de tijd nemen om dit overlegproces grondig te doen.  

Daarnaast moeten de oplossingen die we op basis van dat overleg voorstellen, ook technisch berekend worden en vervolgens beoordeeld worden in een strategisch MER en in andere analyses. Ook dit neemt tijd in beslag. 

Een Strategisch MER of strategisch milieu-effecten rapport onderzoekt het effect van verschillende alternatieven of beleidsopties uit de alternatievenonderzoeksnota op het milieu. Een strategisch MER is niet verplicht, maar wordt wel vaker ingezet voor projecten op grote schaal. Samen met de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) zorgt een strategisch MER ervoor dat er goed onderbouwde keuzes kunnen gemaakt worden voor een bepaald alternatief.  

Een bekken is een deelstroomgebied waar al het water naar 1 grote waterloop afstroomt. Meer informatie over bekkens en hun werking vind je hier 

Een stroomgebied is het geografische gebied dat al zijn water afvoert via een rivier. Het stroomgebied van de Schelde bevat bijvoorbeeld ook alle zijrivieren van de Schelde, zoals de Dender, met inbegrip van alle zijwaterlopen, beken en grachten.

In heel Europa worden stroomgebiedbeheerplannen opgemaakt. Dat gebeurt volgens de  Europese Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn. Stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen overstromingen. Elke 6 jaar wordt een stroomgebiedbeheerplan vernieuwd. Meer info

Op sommige plaatsen in de Dender is er slib op de rivierbodem aanwezig. Dit slib heeft geen invloed op de afvoercapaciteit van de Dender. Het is slechts lokaal aanwezig, bijvoorbeeld op plaatsen waar de stroomsnelheid van het water wat lager is, zoals in toegangsgeulen naar sluizen, in bredere delen van de rivier en in binnenbochten. Het wegnemen van dit slib zou geen effect hebben op de afvoercapaciteit. 

Zit je nog met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij bovenstaande veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.