Watersysteemonderzoek berekent in welke mate alternatieven bijdragen aan het verminderen van overstromingsschade

In het watersysteemonderzoek gaan we na wat het effect is van elk alternatief op schade door overstromingen (wateroverlast). Dat doen de onderzoekers op basis van een oppervlaktewatermodel voor de Dender. Met dat model kunnen we voor elk alternatief simuleren welke delen van de Dendervallei zouden overstromen bij hoge afvoeren op de Dender als gevolg van hevige neerslagbuien. De onderzoekers kunnen ook analyseren hoe hoog het water dan zou staan en welke gebouwen en infrastructuur getroffen zouden worden. Op basis van die informatie kan bepaald worden hoe hoog dijken of hoe groot wachtbekkens moeten zijn. Met het ontwerpend onderzoek worden maatregelen, zoals dijken en wachtbekkens, verder uitgewerkt, zodat ze optimaal in de omgeving ingepast kunnen worden. De resultaten van het watersysteemonderzoek voeden ook de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Die brengt de kosten én de baten van de verschillende alternatieven en hun maatregelen in beeld.

In het watersysteemonderzoek onderzoeken we ook hoe we de gevolgen van waterschaarste in de Dendervallei kunnen milderen. Met een grondwaterstudie verkennen we de mogelijke maatregelen om waterschaarste in landbouw- en natuurgebieden te verminderen.

Wist je trouwens dat in het watersysteemonderzoek alle alternatieven getoetst worden aan een piekafvoer op de Dender met een terugkeerperiode van 1000 jaar? Dat is een situatie met een zeer hoge afvoer en bijhorend zeer hoog waterpeil op de Dender ten gevolge van een zeer intense (of zeer langdurige) neerslagbui. Zo’n omstandigheden kunnen leiden tot hevige wateroverlast, zoals in Wallonië in juli 2021.

Printscreen overstromingskaart T100