Vlaamse Regering en deputatie provincie nemen kennis van Inspraak- en Tussennota

Met het Strategisch Plan Ruimte voor Water zoeken we naar oplossingen om wateroverlast en waterschaarste in de Dendervallei tegen te gaan. We streven ernaar in 2024 een voorkeursalternatief ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Regering. In aanloop daarnaartoe legden we de Vlaamse Regering en de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen al een Tussennota voor. Die nota geeft een stand van zaken van het onderzoek en stelt een werkwijze voor het vervolgtraject voor. De nota vormt daarom de eerste stap in de richting van de besluitvorming.

Op 17 november 2023 nam de Vlaamse Regering kennis van de Tussennota en keurde ze het voorgesteld vervolgtraject goed. Eind november werd de nota geagendeerd op het deputatieoverleg van de provincie Oost-Vlaanderen. Ook daar werd het verdere traject goedgekeurd.

De Vlaamse Waterweg nv en Departement Omgeving zullen nu in overleg met de betrokken overheden een interbestuurlijk plan van aanpak opmaken om te starten met de niet-onderscheidende projecten. Dat zijn de projecten die niet afhangen van de verdere beslissing over het voorkeursalternatief.

Deze beslissing betreft een tussentijdse en voorbereidende stap, die genomen werd om de besluitvorming rond het voorkeursalternatief en het gebiedsprogramma in 2024 mogelijk te maken. Ze bevestigt ook het engagement van de Vlaamse Regering om in deze haar verantwoordelijkheid te nemen en hiermee vooruit te gaan. Meer informatie op de website van de Vlaamse Regering.