Tussennota gepubliceerd

Tussennota bundelt onderzoeksresultaten 

Vorig jaar pasten we op basis van de feedback van bewoners en andere betrokken actoren de alternatieven aan. Zo kwamen we tot zes alternatieven, die je ook in de Inspraaknota kan nalezen. Onafhankelijke experten onderzochten de voorbije maanden de impact van die zes alternatieven op de omgeving, de landbouw en het watersysteem. De resultaten werden samengebracht in een Strategisch Milieueffectenrapport (S-MER). 

Daarnaast voerden we een kostenbatenanalyse uit en gingen we na welke overheid verantwoordelijk is voor de realisatie van de voorgestelde maatregelen.  Via ontwerpend onderzoek onderzochten we hoe de maatregelen ruimtelijk kunnen worden ingepast, zowel in de bebouwde omgeving als in open ruimte. 

De onderzoeken laten toe om de verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken en uiteindelijk tot een voorkeursalternatief te komen dat de sterke punten van de onderzochte alternatieven meeneemt en de voorziene maatregelen, waar nodig, bijstuurt. Dit noemen we de ‘geïntegreerde afweging’, omdat we de alternatieven ten opzichte van elkaar, in functie van de ambities van het project, afwegen en de sterke en zwakke punten per alternatief in beeld brengen.  

De onderzoeksresultaten bundelden we, samen met een voorstel voor het vervolgtraject van het project, in deze Tussennota. Die nota werd aan de Vlaamse Regering voorgelegd ter kennisname.

Gebiedsprogramma om voorkeursalternatief te realiseren

Naast het voorkeursalternatief wordt er een gebiedsprogramma uitgewerkt. Daarin worden alle (beleids)acties opgelijst die minimaal nodig zijn om het voorkeursalternatief te realiseren en vooral welke actoren hierbij betrokken zijn. Voor sommige locaties is de oplossing dezelfde in elk alternatief, dit noemen we de ‘niet-onderscheidende projecten’. Concreet gaat het over de stadscentra van Ninove en Geraardsbergen die met dijken en kaaimuren kunnen beschermd worden.