Publieke raadpleging Strategisch Milieueffectrapport

Binnen het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei vinden we het belangrijk om de impact van elk alternatief op te kennen. Daarom voeren we een S-MER uit. Een S-MER staat voor Strategische MilieuEffectRapportage. Het is een procedure waarbij de milieueffecten van een voorgenomen activiteit, plan, programma of project systematisch in kaart worden gebracht en beoordeeld. Een S-MER zorgt ervoor dat er goed onderbouwde keuzes kunnen gemaakt worden om tot een voorkeursalternatief te komen. Van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024 loopt in dat kader een publieke raadpleging. Hieronder lees je het officiële aankondigingsbericht hierover.

Aankondiging publieke consultatie ontwerp ‘Strategisch-MER (S-MER) Ruimte voor Water Dender’

De Vlaamse Waterweg nv heeft een ontwerp ‘Strategisch-MER (S-MER) Ruimte voor Water Dender’ opgemaakt. Dit S-MER is een onderzoek uitgevoerd tijdens het proces voor de opmaak van het ‘Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei’ (WERF 1 binnen T.OP Dender), zoals beschreven in de onderzoeksnota.

Met de opmaak van het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei worden twee evenwaardige doelstellingen voorbereid die samen de missie vormen: het overstromingsrisico in de Dendervallei verlagen en bij het uitwerken van de uitdagingen rond waterveiligheid wordt altijd gestreefd naar het realiseren van zoveel mogelijk ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden om het gebied te versterken.

Daartoe zijn vijf ambities gedefinieerd. Ze formuleren kansen rond waterbeheer, natuur, wonen, economie, toerisme en identiteit.

  • Maximaal inzetten op een integrale klimaatbewuste benadering van het waterbeheer
  • Versterken van groenblauwe dooradering
  • Versterken van de landschappelijke identiteit en beleving
  • Versterken van een adaptief productief landschap
  • Bijdragen aan een unieke en diverse leefomgeving in de Dendervallei

Om de missie en de ambities te kunnen realiseren is een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedragen partnerschap cruciaal. Er wordt daarbij gestreefd naar betaalbare en maatschappelijk haalbare maatregelen. Als uitgangspunten voor het uitwerken van de maatregelen, gelden de principes van meerlaagse waterveiligheid (protectie, preventie en paraatheid) en klimaatbewust, integraal waterbeleid.

Om deze doelstellingen te bereiken, bestaat het beoogde Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei uit:

  1. Een gedragen ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de Dendervallei in functie van verbeterde waterbeheersing waarbij maximaal koppelkansen worden benut om ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden te creëren;
  2. een haalbaar en gefaseerd gebiedsprogramma van de acties die nodig zijn om de ontwikkelingsvisie doeltreffend uit te voeren (het noodzakelijk gebiedsprogramma).

De Vlaamse Waterweg nv organiseert een publieke consultatie voor dit ontwerp S-MER Ruimte voor Water Dender. Deze consultatie loopt van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024.
Het integrale dossier bestaande uit het ontwerp S-MER Ruimte voor Water Dender met in bijlage de inspraaknota, de niet-technische samenvatting en de richtlijnen voor het plan-MER Ruimte voor Water Dendervallei alsook de tussennota, kunnen als volgt geraadpleegd worden:

  • Op afspraak bij de gemeenten: Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke en Dendermonde

Opmerkingen of bezwaren?

Deze kunnen tijdens de consultatieperiode uitsluitend schriftelijk vóór het einde van de termijn worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten: Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke en Dendermonde.