Op naar een volgende fase in het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei

Het Strategisch Plan Ruimte voor Water wil een oplossing bedenken voor de wateruitdagingen in de Dendervallei én tegelijkertijd kansen scheppen voor natuurtoerisme, wonen en bedrijvigheid. In een eerste fase, de onderzoeksfase, maakten we een overzicht van de mogelijke combinaties van maatregelen en kansen, die ermee gepaard kunnen gaanDat noemen we de ‘alternatieven’. We bundelen die alternatieven in een alternatievennota, die eind 2021 klaar zal zijn. De alternatievennota werd opgemaakt in overleg met steden en gemeenten, beleidsinstanties, middenveldorganisaties en actiegroepen. Ook de ideeën van inwoners van de Dendervallei werden erin verwerkt.

Die nota zal het startpunt vormen voor een volgende fase van het Strategisch Plan Ruimte voor Water: de integrale afweging. In deze fase ondergaan alle alternatieven een grondige screeningDe milieueffecten worden in beeld gebracht in een strategische MER-procedure (Milieu-Effecten-Rapportage)Wonderzoeken ook of de alternatieven financieel haalbaar zijn, aan de hand van kosten-batenanalysesOp basis van die inzichten zullen we – opnieuw in overleg – gefundeerde keuzes kunnen maken en uiteindelijk een voorkeursalternatief kunnen selecteren. Dat voorkeursalternatief stellen we in 2023 voor aan de Vlaamse Regering.

 

 

Blijf op de hoogte van het proces via deze pagina.