Klimaatactieplan Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen keurde onlangs het klimaatactieplan 2021 – 2025 goed. Met dit plan wil de provincie de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2040 klimaatneutraal zijn. Daarnaast wil ze de negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals wateroverlast, waterschaarste, erosie en verlies aan biodiversiteit) zoveel mogelijk temperen.  

Om die doelstellingen te realiseren werkt de provincie aan heel wat verschillende acties. Eén van die acties is het meenemen van klimaatgezond ontwerpen in de Provinciale planningsprocessen, zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van een RUP of Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei is in deze actie als instrument opgenomen. Want ook binnen dit plan doen we aan klimaatgezond ontwerpen door maatregelen uit te werken die de gevolgen van de klimaatverandering op de omgeving moeten beperken. Een beknopt overzicht van de speerpunten in het plan lees je in deze folder van Provincie Oost-Vlaanderen.