Een kijkje bij de buren: Sigmaplan Vlaanderen 

Ken jij het Sigmaplan al? In dit initiatief bundelen de Vlaamse Waterweg nv en Agentschap Natuur en Bos de krachten sinds de watersnood van 1976. Het Sigmaplan wil Vlaanderen beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren door stormtij. Tegelijk geeft het project de Scheldenatuur een stevige boost. De aanpak van het Strategisch Plan Ruimte voor Water in de Dendervallei toont heel wat gelijkenissen met hoe het Sigmaplan voorbereid en gerealiseerd wordt. 

In beide projecten gaan veiligheid, natuur, recreatie en economie hand in hand en wordt er zeer nauw samengewerkt met lokale besturen, omwonenden, natuurverenigingen, experts en tal van andere actoren. Dat deze aanpak werkt, bewijst het Sigmaplan al vele jaren met heel wat succesvolle gerealiseerde projecten, ook internationaal.

De aanpak voor het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei ligt grotendeels in lijn met die van het Sigmaplan:

  • We leggen doelstellingen vast voor het project, ook wel “ambities” genoemd.
  • Vervolgens zoeken we naar verschillende combinaties van maatregelen (ook wel ‘alternatieven’ genoemd) die de problematiek zouden kunnen aanpakken.
  • Op basis van verschillende analyses, waaronder een Strategisch Milieueffectenrapport (MER) en kosten-batenanalyse, kiezen we in overleg voor een ‘voorkeursalternatief’.
  • Dat ‘voorkeursalternatief’ wordt ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd.
  • Daarna kan de concrete uitrol van de maatregelen uit het ‘voorkeursalternatief’ opgestart worden, in samenwerking met verschillende partners.
  • In afwachting daarvan kunnen wel al kleinere maatregelen genomen worden, die snel en gemakkelijk te realiseren zijn, met onmiddellijk resultaat.

Lees je graag meer over het Sigmaplan en wil je graag weten hoe de wateroverlast- en droogteproblematiek aangepakt wordt bij onze buren aan de Schelde? Ontdek hier enkele gerealiseerde projecten binnen het Sigmaplan.