Ambitiedocument als kompas voor het Strategisch Plan

In de afgelopen maanden stelden we de doelstellingen voor het Strategisch Plan scherp in overleg met steden en gemeenten, middenveldorganisaties zoals natuur- en landbouworganisaties, en Vlaamse en provinciale actoren. Dat deden we aan de hand van een webinar, een online vragenlijst en een digitale workshop.

Verkenningsfase als basis

We startten hiervoor niet van een wit blad. Tussen 2017 en 2019 verkenden de drie partners, het onderzoeksteam en enkele sleutelactoren de uitdagingen en kansen in de Dendervallei en werden technische rekenmodellen verder verfijnd. Die fase werd eind 2019 afgesloten.

Ambitiedocument als startpunt onderzoeksfase

De inzichten uit de verkenningsfase en de missie en haar subdoelstellingen vatten we samen in een ‘ambitiedocument’. Dit document vormt de basis waaraan we alle mogelijke oplossingen, die we in de loop van het project verder uitwerken, zullen aftoetsen. Op die manier is het document een kompas, dat ons steeds herinnert aan de richting die we uit moeten om tot een veerkrachtige Dendervallei te komen. Het document werd opgemaakt in overleg met sleutelactoren in de Dendervallei. Deze sleutelactoren komen vier keer per jaar samen in het Gebiedsgericht Thematisch Overleg Ruimte voor Water (link ‘Hoe werken we samen?’).

Je kan het Ambitiedocument hier raadplegen of op de pagina ‘Het proces’.

Informatie bij het lezen van het ambitiedocument

Zoals hierboven vermeld is het ambitiedocument het resultaat van een verkennende fase, waarbij we met een aantal sleutelactoren in gesprek gingen. Je zal zien dat er dus al heel wat informatie en inzichten in kaart zijn gebracht over de Dendervallei en de overstromings- en droogteproblematiek.

Sommige zaken begrijp je misschien niet helemaal? Het document bevat inderdaad heel wat technische informatie. Deze technische informatie is belangrijk als achtergrond, om bepaalde zaken wel of niet in overweging te nemen. Deze informatie is aangeleverd door vakspecialisten en experten, die dagelijks met waterbeheersing, ruimtelijke ordening, etc. bezig zijn. Heb je hier vragen over, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@ruimtevoorwater.be.